اگر از خدمات فونت ایران رضایت دارید:
لطفاً:
۱) فایل‌های درون این بسته را به اشتراک نگذارید.
۲) همکاران خود را به خرید این محصول ترغیب کنید.
۳) برای محصولات خود اجازه‌نامه تهیه کنید.
۴) طبق راهنما، کد ۵ رقمی اجازه‌نامه را در محصول خود درج کنید و کاربران خود را از کپی‌رایت این محصول آگاه کنید.

کدامیک از محصولات و شرکت‌ها با خرید اجازه‌نامه از حقوق ما حمایت کرده‌اند؟

کدام سایت‌ها و نرم افزارها بدون اجازه‌نامه از فونت ایران استفاده می‌کنند؟